لیست تجهیزات آزمایشگاه و راهنمای استفاده

 

 
 
معرفی آزمایشگاه های گروه فیزیولوژی
 
آزمایشگاه تحقیقاتی
تنفس و ورزش
  عروق 

استاد مسئول

دکتر  بسکابادي

دکتر حاج زاده

دکتر نیازمند

دکتر محمود آبادی

دکتر

خواجوی راد

دکتر  حسینی-

دکتر  شافعی

دکتر خزاعی  دکتر  محمودآبادی

 دکتر

غلام نژاد


کارشناس مربوطه

                

خانم عافیت

خانم فرشباف

خانم عافیت

خانم مرتضوی

خانم عافیت

خانم فرشباف خانم فرشباف

خانم فرشبافلیست تجهیزات و وسایل موجود در آزمایشگاه های گروه فیزیولوژی(کلیک کنید)


 

 

راهنمای استفاده از  دستگاه ها و تجهیزات

 
جهت مشاهده راهنما بر روی نام دستگاه مورد نظر کلیک کنید
 
تنفس و ورزش
غدد (عمومی)
قلب و عروق
کلیه
اعصاب و رفتار
  عروق 
 مولکولی
 کشت سلول 

 

سانتریفیوژ یخچال دار      

   فلومتر 

 

                     PCR  

 

سانتریفیوژ دیجیتال

 

 

 

  الکتروفورز 

 

 

ELISA

           
 

pH-متر

           
 

اسپکتروفتومتر

           
 

فتومتر

           

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                      

منوی اصلی سایت