دستاوردهای گروه و اعضای هیات علمی

 

 

گروه برتردرجشنواره شهید مطهری سالهای89 و 90و91وو93و94 

گروه برتر در حیطه اجرای لاگ الکترونیک 1390

گروه برتر از نظر دانشجویان علوم پایه سال89

گروه برتر جشنواره پژوهشی دانشکده در سال 89

تشکیل مر کز تحقیقات علوم شناختی 1388

تشکیل مرکز تحقیقات التهاب نورولوژیک1391

عضو هیات علمی

فعالیتهای برجسته

دکترموسی الرضا حاج زاده

رتبه دوم جشنواره تحقیقاتی بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری بوعلی سینا 1384

رتبه اول در گروه علوم پايه پزشكي، جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1386

دکتر محمد حسین بسکابادی

رتبه اول تحقيقات علوم پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1379

رتبه اول تحقيقات علوم پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1380 (جشنواره فردوسي)

رتبه اول تحقيقات علوم پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1381

رتبه دوم تحقيقات علوم پايه پزشكي ايران در جشنواره رازي سال 1381

رتبه اول تحقيقات علوم پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1382

رتبه اول تحقيقات علوم پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1383

رتبه اول تحقيقات علوم پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1384

رتبه دوم تحقيقات علوم پايه پزشكي ايران در جشنواره رازي سال 1385

پژوهشگر برگزیده استان در سال 1387

پژوهشگر برگزیده استان در سال 1388

رتبه اول تحقيقات علوم پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1389

رتبه دوم محققان برجسته دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1390

رتبه دوم محققان برجسته دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1391

پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1392

دکتر سید محمود حسینی

رتبه دوم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1388

رتبه اول پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1390

پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394

دکترابوالفضل خواجوی راد

عضو هيات علمي برتر بر اساس نظر سنجي از دانشجويان دانشکده پزشکي، سال تحصيلي 90-1389

دريافت لوح فرايند آموزشي برتر، جشنواره شهيد مطهري سال 1390

منوی اصلی سایت