ليست غيبت هاي دانشجويان

آخرین به روز رسانی شنبه, 16 دی 1396 07:28 منتشر شده در 18 بهمن 1391
بازدید: 2786

لیست غیبت های کلیه دانشجویان گرو هها به شرح  زیر اعلام می شود، لازم به توضيح است که:
 
-برابر با ماده 24 آیین نامه آموزشی ، غیبت دانشـجویان در جلسـات درس اسـاتید بدون اجازه استـاد مـربوطه، غیــر موجه تلقـی شده و برابر ضوابـط مربوط قابـل پیگیــری است .

 

- برابر با ماده 24 آیین نامه آموزشی، ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از (چهار هفدهم)، عملي و آزمايشگاهي از (دو هفدهم) ، مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

قابل توجه کلیه دانشجویان و نمایندگان گروه های آموزشی : ضوابط و مقررات گروه
 
تعداد غیبت مجاز در درس
فیزیولوژی 1 پزشکی   2 جلسه                   داروسازی 1       8 جلسه
فیزیولوژی 2 پزشکی   5 جلسه                   داروسازی2        8 جلسه
فیزیولوژی3 پزشکی    7 جلسه                   دندانپزشکی1     6 جلسه
فیزیولوژی4 پزشکی    4 جلسه                   دندانپزشکی2     4 جلسه
               مهلت رسیدگی به اعتراضات تا 19 دی ماه 1396  بوده و بعد از آن لیست مورد نظر به آموزش دانشکده ها 
جهت اعمال قوانین آموزشی ارسال خواهد شد.

دانشجویان با غیبت غیر مجاز   نیمسال اول 97-96

فیزیولوژی 2  پزشکی

فیزیولوژی 3 پزشکی

فیزیولوژی 4  پزشکی

داروسازی 1

داروسازی 2

دندانپزشکی1

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

9411050193

6

9511050099

11

9411050042

7

9513050053

9

961301112

12

9412050059

11

9511050168

6

9551050059

8

9311050175

10

 

   

 

9512050022

7

9511050012

7

 

 

9411050157

7

 

   

 

9412050061

10

9511050138

9

 

 

9411050025

10

 

   

 

9512050017

7

961100030

7

 

 

9311050182

5

 

   

 

9512050023

7

9351050036

14

 

 

9451050006

5

 

   

 

 

 

9311050167

8

 

 

9351050044

5

 

   

 

 

 

9451050029

7

 

 

9411050131

7

 

   

 

 

 

9511050206

9

 

 

 

 

 

   

 

 

 

9511050211

7

 

 

 

 

 

   

 

 

 
گروه آموزشي
نام درس

تعداد واحد

ليست
پزشکی
فیزیولوژی1

0/8 واحد

لیست تعداد غیبت ها

2/5 واحد

ليست تعداد غيبت ها

فیزیولوژی3

2/7واحد

ليست تعداد غيبت ها

2واحد

ليست تعداد غيبت ها

داروســازي1
فیزیولوژی

4 واحد

يست تعداد غيبت ها

داروسازی 2
فیزیولوژی

4 واحد

ليست تعداد غيبت ها

دندانپزشکی1
فیزیولوژی

3 واحد

 ليست تعداد غيبت ها
دندانپزشــکي2
فیزیولوژی

2 واحد

ليست تعداد غيبت ها

 
 

منوی اصلی سایت