طرح دوره و درس - کارشناسی ارشد

 
قایل توجه اعضای محترم هیات علمی گروه
 

طرح درس و دوره های  کارشناسی ارشد فیزیولوژی
 

کارشنـاسی ارشــد فیــزیولـوژی

مباحث /طرح درس

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

عنوان درس/ طرح دوره

ردیف

گروه انفورماتیک

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 

1

گروه بیوشیمی

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

2

گروه تشریح

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

بافت شناسی

3

گروه تشریح

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

نوروآناتومی

4

گروه تشریح

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

آناتومی تنه

5

دکتر اسماعیلی

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

آمار حیاتی

6

دکتر محمدحسین بسکابادی

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

روشهای فیزیولوژی

7

دکتر ابوالفضل خواجوی راد

دکتر سعیدنیازمند

دکتر سید محمود حسینی

دکتر موسی الرضا حاج زاده

دکتر محمدناصر شافعی

دکترمریم محمودآبادی 
دکتر زهرا غلام نژاد

دکتر محمدی نژاد

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

بیوفیزیک

8

دکتر محمدحسین بسکابادی

دکتر محمدطاهر بروشکی

گروه فارماکولوژی

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فارماکولوژی

9

دکتر حمیدرضا صادق نیا

دکتر کریم دولتی

دکتر سید محمود حسینی

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فيزيولوژي سلول

10

دکتر مریم محمود آبادی

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فيزيولوژي قلب و گردش خون

11

دکتر سعیدنیازمند

دکتر سید محمود حسینی

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فيزيولوژي اعصاب

12

دکتر محمدناصر شافعی

دکتر موسی الرضا حاج زاده

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فيزيولوژي غدد درون ریز

13

دکتر سعیدنیازمند

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فيزيولوژي گوارش

14

دکتر محمدحسین بسکابادی

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فيزيولوژي تنفس

15

دکتر ابوالفضل خواجوی راد

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فيزيولوژي کلیه و مایعات

16

 
 
 
 
 

منوی اصلی سایت