برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 27 آذر 1396 11:44
بازدید: 2250
      

 
 
 
برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال  دوم  97-96
لیست دروس
  فرم شماره 1
برنامه تدریس هفتگی
  فرم شماره 2
 برنامه فعالیتهای هفتگی اعضای هیئت علمی   فرم شماره 3
 برنامه تفصیلی گروه  فرم شماره 4 
   
 
برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال  اول  97-96
لیست دروس
  فرم شماره 1
برنامه تدریس هفتگی
  فرم شماره 2
 برنامه فعالیتهای هفتگی اعضای هیئت علمی   فرم شماره 3
 برنامه تفصیلی گروه  فرم شماره 4 
برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال  دوم 96-95
لیست دروس
فرم شماره 1 
برنامه تدریس هفتگی
فرم شماره 2

برنامه فعالیتهای هفتگی اعضای هیئت علمی

 فرم شماره 3

برنامه تفصیلی گروه

 فرم شماره 4
برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال اول 96-95
لیست دروس
فرم شماره 1
برنامه تدریس هفتگی
فرم شماره 2

برنامه فعالیتهای هفتگی اعضای هیئت علمی

فرم شماره 3

برنامه تفصیلی گروه

فرم شماره 4
برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال دوم 95-94
لیست دروس

فرم شماره 1

برنامه تدریس هفتگی

فرم شماره 2

برنامه فعالیتهای هفتگی اعضای هیئت علمی

فرم شماره 3

برنامه تفصیلی گروه

فرم شماره 4

 
برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال اول 95-94
لیست دروس

فرم شماره 1

برنامه تدریس هفتگی

فرم شماره 2

برنامه فعالیتهای هفتگی اعضای هیئت علمی

فرم شماره 3

برنامه تفصیلی گروه

فرم شماره 4

 
آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال دوم 94-93

لیست دروس

فرم شماره 1

برنامه تدریس هفتگی

فرم شماره 2

برنامه فعالیتهای هفتگی اعضای هیئت علمی

فرم شماره 3

برنامه تفصیلی گروه

فرم شماره 4

برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال اول 94-93

لیست دروس

فرم شماره 1

برنامه تدریس هفتگی

فرم شماره 2

برنامه فعالیتهای هفتگیاعضای هیئت علمی

فرم شماره 3

برنامه تفصیلی گروه

فرم شماره 4

 

برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال دوم 93-92

لیست دروس

فرم شماره 1

برنامه تدریس هفتگی

فرم شماره 2

برنامه فعالیتهای هفتگیاعضای هیئت علمی

فرم شماره 3

برنامه تفصیلی گروه

فرم شماره 4

 
برنامه آموزشی گروه فیزیولوژی در نیمسال اول 93-92

لیست دروس

فرم شماره 1

برنامه تدریس هفتگی

فرم شماره 2

برنامه فعالیتهای هفتگیاعضای هیئت علمی

فرم شماره 3

برنامه تفصیلی گروه

فرم شماره 4

 
 
 
 

منوی اصلی سایت