طرح دوره و درس - PhDفیزیولوژی

قایل توجه اعضای محترم هیات علمی گروه

 


PhDفیــزیولـوژی

مباحث /طرح درس

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

عنوان درس/ طرح دوره

ردیف

دکتر اسماعیلی

فیزیولوژی

PhD

آمار حیاتی

1

گروه ژنتیک

فیزیولوژی

PhD

بیولوژی مولکولی

2

دکتر محمدحسین بسکابادی

فیزیولوژی

PhD

روشهای فیزیولوژی

3

دکتر ابوالفضل خواجوی راد

دکتر سعیدنیازمند

دکتر سید محمود حسینی

دکتر موسی الرضا حاج زاده

دکتر محمدناصر شافعی

دکترمریم محمودآبادی

دکتر زهرا غلام نژاد

دکتر سید محمود حسینی

فیزیولوژی

PhD

مباحث جدید پیشرفته در فيزيولوژي سلول

4

دکتر سعید نیازمند

فیزیولوژی

PhD

مباحث جدید پیشرفته در فيزيولوژي گوارش

5

دکتر سید محمود حسینی

فیزیولوژی

PhD

مباحث جدید پیشرفته در فيزيولوژي اعصاب و حواس ویژه

6

دکتر محمدناصر شافعی

دکتر مریم محمودآبادی

فیزیولوژی

PhD

مباحث جدید پیشرفته در فيزيولوژي قلب و گردش خون

7

دکتر سعید نیازمند

دکتر موسی الرضا حاج زاده

فیزیولوژی

PhD

مباحث جدید پیشرفته در فيزيولوژي غدد درون ریز و متابوليسم

8

دکتر ابوالفضل خواجوی راد

فیزیولوژی

PhD

مباحث جدید پیشرفته در فيزيولوژي کليه و آب و الکترولیت ها

9

دکتر محمدحسین بسکابادی

فیزیولوژی

PhD

مباحث جدید پیشرفته در فيزيولوژي تنفس

10

دکتر حسین زاده

فیزیولوژی

PhD

شناخت گیرنده ها

11

دکتر توکل افشاری

دکتر حمید رضا صادق نیا

دکتر سید محمود حسینی

دکتر اسکویی

فیزیولوژی

PhD

بیوتکنولوژی

12

دکتر محمدحسین بسکابادی

فیزیولوژی

PhD

نورواندوکرینولوژی

13

دکتر ابوالفضل خواجوی راد

دکتر سعیدنیازمند

دکتر سید محمود حسینی

دکتر موسی الرضا حاج زاده

دکتر محمدناصر شافعی

منوی اصلی سایت