طرح درس های دکتر مریم محمودآبادی

 

  دکتر مریم محمودآبادی


 عنوان طرح درس  تعداد جلسات

طرح دوره مبحث قلب پزشکی عمومی

 

طــــرح دوره قلب و گردش خون

کارشنـــــــاسی ارشد فیــــــــزیولوژی      
 جلسه 1
 جلسه 2
 جلسه 3
 جلسه 4
 جلسه 5
 جلسه 6
 جلسه 7
 جلسه 8
  

طـــــرح دوره قلب و گردش خون

PhD  فیــــــــــزیولوژی 

 

جلسه 1
 جلسه 2
 جلسه 3
 جلسه 4
 جلسه 5
 جلسه 6

 جلسه 7

 جلسه 8
 جلسه 9
 جلسه 10

منوی اصلی سایت