پیام مدیر گروه

 رشته فیزیولوژی به عنوان یک رشته مادر و مبنایی در علوم پزشکی نقش اساسی و بنیادی در کارآمدی و ارتقاء کیفی دانش پزشکی فراگیران و محققان رشته های مختلف پزشکی دارد.

 گروه فیزیولوزی با تلاش مستمر در جهت توسعه هدفمند دانش فیزیولوژی با در نظر گرفتن اولویت ها و اهداف برنامه ها و اسناد ملی- منطقه ای و دانشگاهی و نیز بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته و روشهای نوین آموزشی و پژوهشی همراه با ارتقاء اخلاق حرفه ای در جهت ارتقا کمی و کیفی سطح اموزشی و پژوهشی گروه فعالیت خواهد نمود.

 توسعه پیشرو در ابعاد کمی و کیفی توانمندی های آموزشی-پژوهشی در گرایش های مختلف رشته فیزیولوژی با رویکرد منطقه ای، ملی و بین المللی برای حضور موثر در عرصه های علمی و فن آورانه و حرکت به سوی دانشگاه های پویا و مولد نسل سوم و چهارم ضروری و اجتناب ناپذیر است.  

 در این راستا با استعانت از لطف بیکران خالق علیم و کرامت امام رئوف حضرت رضا (ع) با رویکرد برنامه محور و هدفمند و در چهارچوب برنامه زمانبدی شده در دست یابی به اهداف و اولویت ها به عنوان یکی از گروه های پیشگام فیزیولوژی کشور تلاش می نمائیم. 

 

منوی اصلی سایت