ليست غيبت هاي دانشجويان

لیست غیبت های کلیه دانشجویان گرو هها به شرح  زیر اعلام می شود، لازم به توضيح است که:
 
-برابر با ماده 24 آیین نامه آموزشی ، غیبت دانشـجویان در جلسـات درس اسـاتید بدون اجازه استـاد مـربوطه، غیــر موجه تلقـی شده و برابر ضوابـط مربوط قابـل پیگیــری است .

 

- برابر با ماده 24 آیین نامه آموزشی، ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از (چهار هفدهم)، عملي و آزمايشگاهي از (دو هفدهم) ، مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

قابل توجه کلیه دانشجویان و نمایندگان گروه های آموزشی : ضوابط و مقررات گروه
 
تعداد غیبت مجاز در درس
فیزیولوژی 1 پزشکی   2 جلسه                   داروسازی 1       8 جلسه
فیزیولوژی 2 پزشکی   5 جلسه                   داروسازی2        8 جلسه
فیزیولوژی3 پزشکی    7 جلسه                   دندانپزشکی1     6 جلسه
فیزیولوژی4 پزشکی    4 جلسه                   دندانپزشکی2     4 جلسه
               مهلت رسیدگی به اعتراضات تا 12 خرداد ماه 1397  بوده و بعد از آن لیست مورد نظر به آموزش دانشکده ها 
جهت اعمال قوانین آموزشی ارسال خواهد شد.
 
 این لیست غیبت های غیر مجاز پزشکی ها به روز رسانی شد97/03/12
 Cool   لیست غیبتهای غیر مجاز دارو سازی و دندانپزشکی اعلام شدCool

دانشجویان با غیبت غیر مجاز   نیمسال  دوم 97-96

فیزیولوژی 2  پزشکی

فیزیولوژی 3 پزشکی

فیزیولوژی 4  پزشکی

داروسازی 1

داروسازی 2

دندانپزشکی1

دندانپزشکی 2

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

شماره دانشجویی

مجموع

9551050061 6 961100290 8  ندارد    95513014  11 961301004   15  ندارد   9512050038  5
    9411050205 14    

 9513050050

 12  961301014   12     9512050052  5
   

9511050203 

 14

     961351070  9            
   

9551050025 

 14

     9553050001  12            
   

9511050088 

13

   

961350049 

  9            
   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

     

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 لیست کامل غیبت ها
گروه آموزشي
نام درس

تعداد واحد

ليست
پزشکی
فیزیولوژی1

0/8 واحد

درصورت نیاز مراجعه به دکتر حسینی

2/5 واحد

ليست تعداد غيبت ها

پزشــکي
فیزیولوژی3

2/7واحد

ليست تعداد غيبت ها

2واحد

ليست تعداد غيبت ها

داروســازي1
فیزیولوژی

4 واحد

يست تعداد غيبت ها

داروسازی 2
فیزیولوژی

4 واحد

ليست تعداد غيبت ها

دندانپزشکی1
فیزیولوژی

3 واحد

 ليست تعداد غيبت ها
دندانپزشــکي2
فیزیولوژی

2 واحد

ليست تعداد غيبت ها

 
 

منوی اصلی سایت