طرح دوره و درس پزشکی،داروسازی و دندانپزشکی

دکتــری حرفـــه ای

مباحث /طرح درس

رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

عنوان درس/ طرح دوره

ردیف

سلول

پزشکی عمومی

دکتری حرفه ای

فیزیولوژی1- جدید

3

گردش خون

پزشکی عمومی

دکتری حرفه ای

فیزیولوژی2- جدید

4

قلب

تنفس

غدد

پزشکی عمومی

دکتری حرفه ای

فیزیولوژی3- جدید

5

کلیه

گوارش

اعصاب

پزشکی عمومی

دکتری حرفه ای

فیزیولوژی4- جدید

6

خون

سلول

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

فیزیولوژی1

7

خون

قلب

تنفس

گردش خون

گوارش

کليه

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

فیزیولوژی2

8

غدد

اعصاب

سلول

داروسازی

دکتری حرفه ای

فیزیولوژی1

9

قلب

تنفس

گوارش

گردش خون

کلیه

داروسازی

دکتری حرفه ای

فیزیولوژی2

10

غدد

اعصاب

خون