طرح درس و دوره های اساتید گروه فیزیولوژی

طرح درس و دوره های  گروه فیزیولوژی به تفکیک اساتید درس
 دکتر موسی الرضا حاج زاده
 دکتر محمدحسین بسکابادی
 دکتر سید محمود حسینی
 دکتر مجید خزاعی
 دکتر ابوالفضل خواجوی راد
 دکتر محمدناصر شافعی
 دکتر زهرا غلام نژاد
 دکتر مریم محمود آبادی
 دکتر سعید نیازمند

 

 

 

منوی اصلی سایت

کلاس