برنامه امتحانی گروه فیزیولوزی


  

Ph.D  فیزیولوژی - ترم 2

نام درس

روز

تاریخ امتحان

ساعت

فیزیولوژی قلب

 شنبه

97/2/4

 

فیزیولوژی گردش خون

 سه شنبه

97/4/19

 

فیزیولوژی غدد-دکتر خزاعی

چهارشنبه

97/3/23

 

فیزیولوژی غدد-دکتر حاج زاده

چهارشنبه

97/4/6

 

فیزیولوژی اعصاب- دکتر شافعی

یکشنبه

97/4/10

 

فیزیولوژی اعصاب- دکتر حسینی

چهارشنبه

97/4/13

 

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی – ترم 2

نام درس

روز

تاریخ امتحان

ساعت

فیزیولوژی اعصاب- دکتر شافعی یکشنبه 97/3/6

 

فیزیولوژی اعصاب- دکتر حسینی

شنبه

97/4/2

 

فارماکولوژی

یکشنبه

97/3/20

 

فیزیولوژی قلب

یکشنبه

97/3/13

 

فیزیولوژی گردش خون

چهارشنبه

97/4/6

 

فارماکولوژی

یکشنبه

97/4/10

 

زبان تخصصی

چهارشنبه

97/4/13

 

 

 

 

 


 

 


 

منوی اصلی سایت