برنامه امتحانی گروه فیزیولوزی


  

Ph.D  فیزیولوژی - ترم 1

نام درس

روز

تاریخ امتحان

ساعت

فیزیولوژی سلول

سه شنبه

26/10

 

فیزیولوژی گوارش

شنبه

30/10

 

روشهای فیزیولوژی

سه شنبه

3/11

 

بیولوژی مولکولی

چهارشنبه

4/11

 

آمار حیاتی

دوشنبه

9/11

 

سیستم اطلاع رسانی

 

 

 

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی – ترم 1

نام درس

روز

تاریخ امتحان

ساعت

نوروآناتومی

سه شنبه

26/10

 

آناتومی تنه

پنج شنبه

28/10

 

فیزیولوژی سلول

دوشنبه

2/11

 

روشهای فیزیولوژی

سه شنبه

3/11

 

بافت شناسی

چهارشنبه

4/11

 

بیوشیمی

شنبه

7/11

 

آمار حیاتی

دوشنبه

9/11

 

سیستم اطلاع رسانی

 

 

 

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی – ترم 3

نام درس

روز

تاریخ امتحان

ساعت

فیزیولوژی غدد

سه شنبه

26/10

 

فیزیولوژی گوارش

شنبه

30/10

 

کارآموزی

سه شنبه

3/11

 

فیزیولوژی تنفس

چهارشنبه

4/11

 

فیزیولوژی کلیه

شنبه

7/11

 

 

 


 

منوی اصلی سایت