نمرات امتحانی

اعـــلام نمــــرات دانشــــجويان

درس

گروه

سال تحصیلی

لیست نمرات

فیزیولوژی1

پزشکی

 

میان ترم

فیزیولوژی 2/5

پزشکي


میان ترم

فیزیولوژی2/7

پزشکي

 

میان ترم

فیزیولوژی1

دندانپزشکي

 

میان ترم

فیزیولوژی1

داروسازی

 

میان ترم

فیزیولوژی2

داروسازی

 

میان ترم

 

منوی اصلی سایت