دانشجويان کارشناسی ارشد فیزیولوژی


دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی96

نام و نام خانوادگی آدرس الکترونیکی وضعیت تحصیلی
مریم فخرایی    درحال تحصیل
مهتاب فولادی    درحال تحصیل
شیوا سائری    درحال تحصیل
زهرا حکیمی    درحال تحصیل
مهناز الهیاری    درحال تحصیل
مهدی جمالی فرد    درحال تحصیل

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی95

نام و نام خانوادگی آدرس الکترونیکی وضعیت تحصیلی
زهرا جهانگیری  jahangirilz951[at]mums.ac.ir  درحال تحصیل
ماهرخ حیدری  heidarim951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 ریحانه ستوده  Sotoudehr951[at]mums.ac.ir  درحال تحصیل
 تارا عبدی  abdit951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل/شهریه پرداز
 یاسمین کامکاردل  kamkardely951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 سمیه محضری  mahzaris951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 سیده نجیبه نصیری  nasiryn951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
سارا معمارپور     درحال تحصیل/ مهمان
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94   
نام و نام خانوادگی آدرس الکترونیکی وضعیت تحصیلی
  سلیمان باقدم  baghadams941[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
  امیر اصغری شیره جینی  AsghariSA941[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 نسترن رضایی
 rezaein941[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 وجیهه روکی
 roukiv941[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
   دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93   
نام و نام خانوادگی آدرس الکترونیکی وضعیت تحصیلی
 مینا قریشی  ghoreyshimina [at]gmail.com  درحال تحصیل 
  اسماعیل هامون پیما  hamounpimae931 [at]mums.ac.ir   درحال تحصیل/شهریه پرداز
 نازنین انتظاری  entezarin931 [at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 معصومه میرزایی  mirzaeem931 [at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 مریم رحیمی  RahimiM932 [at]mums.ac.ir   درحال تحصیل/ اتباع خارجی

منوی اصلی سایت

کلاس