دانشجويان کارشناسی ارشد فیزیولوژی


دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی95 

نام و نام خانوادگی آدرس الکترونیکی وضعیت تحصیلی
زهرا جهانگیری  jahangirilz951[at]mums.ac.ir  درحال تحصیل
ماهرخ حیدری  heidarim951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 ریحانه ستوده  Sotoudehr951[at]mums.ac.ir  درحال تحصیل
 تارا عبدی  abdit951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل/شهریه پرداز
 یاسمین کامکاردل  kamkardely951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 سمیه محضری  mahzaris951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 سیده نجیبه نصیری  nasiryn951[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
سارا معمارپور     درحال تحصیل/ مهمان
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94   
نام و نام خانوادگی آدرس الکترونیکی وضعیت تحصیلی
  سلیمان باقدم  baghadams941[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
  امیر اصغری شیره جینی  AsghariSA941[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 نسترن رضایی
 rezaein941[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 وجیهه روکی
 roukiv941[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
   دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93   
نام و نام خانوادگی آدرس الکترونیکی وضعیت تحصیلی
 مینا قریشی  ghoreyshimina [at]gmail.com  درحال تحصیل 
  اسماعیل هامون پیما  hamounpimae931 [at]mums.ac.ir   درحال تحصیل/شهریه پرداز
 نازنین انتظاری  entezarin931 [at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 معصومه میرزایی  mirzaeem931 [at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 مریم رحیمی  RahimiM932 [at]mums.ac.ir   درحال تحصیل/ اتباع خارجی
   دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 92   
نام و نام خانوادگی آدرس الکترونیکی وضعیت تحصیلی
 سکینه خدادادی  KhodadadiS921[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
 طیبه خدابخشی  khodabakhsht921[at]mums.ac.ir   درحال تحصیل
     
   

منوی اصلی سایت