کارکنان گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

کارکنان گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

نام و نام خانوادگي:

عاطفه حسینی

 

نام و نام خانوادگي:

ساراصبوری

تحصيلات:

 

تحصيلات:

دانشجوی دکتری برنامه درسی

پست سازماني:

مسئول دفتر گروه

پست سازماني:

کارشناس آموزشی گروه

تلفن تماس:

38002220

تلفن تماس:

38002224

پست الكترونيكي:

hoseinia6[at]mums.ac.ir 

پست الكترونيكي:

SabouriS2[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگي:

سکینه السادات مرتضوی ثانی

 

نام و نام خانوادگي:

مریم عافیت

 

تحصيلات:

کارشناس ارشد بیولوژی

تحصيلات:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

پست سازماني:

 

کارشناس آزمایشگاه


پست سازماني:

کارشناس آزمایشگاه

تلفن تماس:

 38002238

تلفن تماس:

38002239

پست الكترونيكي:

 MortazaviS1[at]mums.ac.ir

پست الكترونيكي:

AfiyatM1[at]mums.ac.ir 

 

نام و نام خانوادگي:

 

       

تحصيلات:

     

پست سازماني:

     

تلفن تماس:


   

پست الكترونيكي:

 

   


منوی اصلی سایت