کارکنان گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

کارکنان گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

نام و نام خانوادگي:

الهام مقیمی

 

نام و نام خانوادگي:

ساراصبوری

تحصيلات:

 کارشناس ارشد روانشناسی

تحصيلات:

دانشجوی دکتری برنامه درسی

پست سازماني:

مسئول دفتر گروه

پست سازماني:

کارشناس آموزشی گروه

تلفن تماس:

38002220

تلفن تماس:

38002224

پست الكترونيكي:

MoghimiE4[at]mums.ac.ir

پست الكترونيكي:

SabouriS2[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگي:

سکینه السادات مرتضوی ثانی

 

نام و نام خانوادگي:

مریم عافیت

 

تحصيلات:

کارشناس ارشد بیولوژی

تحصيلات:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

پست سازماني:

 

کارشناس آزمایشگاه


پست سازماني:

کارشناس آزمایشگاه

تلفن تماس:

 38002238

تلفن تماس:

38002239

پست الكترونيكي:

 MortazaviS1[at]mums.ac.ir

پست الكترونيكي:

AfiyatM1[at]mums.ac.ir 

 

نام و نام خانوادگي:

 عالیه فرشباف

       

تحصيلات:

 کارشناس ارشد ژنتیک انسانی
   

پست سازماني:

 کارشناس آزمایشگاه    

تلفن تماس:

38002237

   

پست الكترونيكي:

  farshbafta6[at]mums.ac.ir

   


منوی اصلی سایت