هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد-1

صفحه 12

نام و نام خانوادگی

محمد حسین بسکابادی

گروه آموزشی

فیزیولوژی

مرتبه علمی

استاد

آدرس

مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی

تلفن محل کار

228 8002 3(9851+)

پست الکترونیک

boskabadymh[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

موسی الرضـــا حاج زاده

گروه آموزشی

فیزیولوژی

مرتبه علمی

استاد

آدرس

مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی

تلفن محل کار

221 8002 3(9851+)

پست الکترونیک

hajzadehmr[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

سید محمود حسینی

گروه آموزشی

فیزیولوژی

مرتبه علمی

استاد

آدرس

مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی

تلفن محل کار

222 380023 (9851+)

پست الکترونیک

HosseiniM[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

مجید خزاعی

گروه آموزشی

فیزیولوژی

مرتبه علمی

استاد

آدرس

مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی

تلفن محل کار

38002227(9851+)

پست الکترونیک

khazaeim[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

ابوالفضل خواجوی راد

گروه آموزشی

فیزیولوژی

مرتبه علمی

دانشیار

آدرس

مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی

تلفن محل کار

220 38002 (9851+)

پست الکترونیک

KhajaviradA[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

محمد ناصر شافعی

   

گروه آموزشی

فیزیولوژی

مرتبه علمی

دانشیار

آدرس

مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی

تلفن محل کار

230 38002 (9851+)

پست الکترونیک

ShafeiMN[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

زهرا غلام نژاد  

گروه آموزشی

فیزیولوژی

مرتبه علمی

استادیار

آدرس

مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی

تلفن محل کار

  38002236(9851+)

پست الکترونیک

GholamnezhadZ[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

مریم محمودآبادی

گروه آموزشی

فیزیولوژی

مرتبه علمی

دانشیار

آدرس

مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی

تلفن محل کار

225 38002(9851+)

پست الکترونیک

MahmoudabadyM[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

سعید نیازمند

 

گروه آموزشی

فیزیولوژی

مرتبه علمی

دانشیار

آدرس

مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی

تلفن محل کار

224 38002(9851+)

پست الکترونیک

NiazmandS@[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی  سارا حسینیان       
 گروه آموزشی فیزیولوژِی
مرتبه علمی استادیار
آدرس مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه فیزیولوژی 
تلفن محل کار  
پست الکترونیک    Hoseinians[at]mums.ac.ir

منوی اصلی سایت