مدیریت

  نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل خواجوی راد

 

 
  تحصيلات: متخصص فیزیولوژی
 
  سمت/ رتبه:
گروه آموزشي: فیزیولوژی
مرتبه علمي:  دانشیار
 
  تلفن: 38002220 (051)  
  پست الكترونيكي:  khajavirada[at]mums.ac.ir  
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (CV)

 
  آدرس محل كار

مشهد، میدان آزادی، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

 

 

 

منوی اصلی سایت