مدیران گروه از ابتدا تاکنون

 مدیران گروه فیزیولوژِی

سال های مدیریت

دکتر حسین قهرمان

قبل از 1350

دکتر احمد اژدری

1358-1353

دکتر سیما بهروش

1366-1358

دکتر اسحاق جلالی

1372-1366

دکتر محمد حسین بسکابادی

1375-1372

دکتر موسی الرضا حاج زاده

1381-1375

دکتر محمدحسین بسکابادی

1390-1381

دکتر ابوالفضل خواجوی راد

1390- تاکنون

منوی اصلی سایت